با افتخار میزبان شما عزیزان در نمایشگاه بیمارستان سازی تهران بودیم.

تاریخ برگزاری 26 الی 29 آذر ماه 1398